Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano. Naamlijst der voorwerpen van natuurlijke historie, welke bewaard worden in het Akademisch Museum te Groningen

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith